Breaking News

อ.ปากชม แข่งเรือพายลุ่มแม่น้ำโขง ส่งเสริมท่องเที่ยว ”รักษ์เลย เที่ยวเลย” กระตุ้นและฟื้นฟู ศก.หลังโควิด-19

อ.ปากชม แข่งเรือพายลุ่มแม่น้ำโขง ส่งเสริมท่องเที่ยว ”รักษ์เลย เที่ยวเลย” กระตุ้นและฟื้นฟู ศก.หลังโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.65 ณ แม่น้ำโขง หน้าที่ว่าการอำเภอปากชม จ.เลย นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอปากชม เป็นประธานในพิธีเปิด”การแข่งขันเรือพายแม่น้ำโขง” ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ของ อ.ปากชม มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ นักท่องเที่ยว ประชาชน ร่วมในงานจำนวนมาก

ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีหน้าน้ำของคนไทย เป็นการละเล่นในยามน้ำหลากที่สืบทอดมาแต่โบราณ และมักมีการแข่งเรือควบคู่ ไปกับการทำบุญ ปิดทอง ไหว้พระและงานกฐิน ช่วยสร้างบรรยากาศให้งานบุญครึกครื้นขึ้น

นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอปากชม กล่าวประเพณีและการแข่งขันเรือพายลุ่มน้ำโขง สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปากชมในแม่น้ำโขง ในชนบทถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้น้ำ ในช่วงเดือนสิบเอ็ด และเดือนสิบสอง ชาวบ้านเว้นว่างจากการทำไร่ทำนา การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่ลูกหลานและประชาชนสืบต่อไป เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคราชการและพี่น้องประชาชน

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่หมู่บ้าน /ชุมชน และอำเภอให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายตามโครงการ”รักษ์เลย เที่ยวเลย” เป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเลย เพื่อร่วมอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม แบบพอเพียง. เป็นกุสโลบาย การสร้างความรัก ความสามัคคีกัน ความผูกพันธุ์ในชุมชน.แบบยั้งยืน

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
ภาพ พ.ต.ท.สุสิจักขณ์