Breaking News

เกษตรจังหวัดเลย ลงพื้นที่ให้ความรู้ ป้องกันการระบาดของแมลงหวี่ขาวดอกคริสต์มาส

เกษตรจังหวัดเลย ลงพื้นที่ให้ความรู้ ป้องกันการระบาดของแมลงหวี่ขาวดอกคริสต์มาส

วันที่ 7 พ.ย.65 ที่บ้านสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นางนันทิยา ศรีทัดจันทา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนเลย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)และสำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงหวี่ขาวในคริสมาสต์ แปลงคริสมาสต์ของนางรฎาภา ธรรมโส และ นางยศธิมล ทองปั้น เกษตรกรบ้านหนองแซง ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ ที่มีการระบาดของแมลงหวี่ขาว

นางนันทิยา ศรีทัดจันทา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเลยพบการแพร่ระบาดของแมลงหวี่ขาวในคริสมาสต์ ซึ่งเป็นไม้ดอกเมืองหนาว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตอนนี้มีการระบาดเป็นวงกว้าง กระทบการส่งออก นโยบายสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายช่วยเหลือดูแล ในด้านการแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมดิน การเลือกใช้ท่อนพันธ์ การใช้สารชีวภัณฑ์และสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวให้ถูกต้อง ตรงตามชนิดของศัตรูพืช เพื่อไม่ให้เกิดการดื้อยา การแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นต่อไป

นางอารีรัตน์ ศิริโชติ เกษตรอำเภอภูเรือกล่าวว่า สำหรับการแพร่ระบาดของแมลงหวี่ขาวในคริสมาสต์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือได้ ประสานงานกับกรมวิชาการส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรที่สูงภูเรือได้ให้คำแนะนำ ซึ่งเกษตรกรพบการระบาดในกลุ่มแปลงใหญ่คริสมาสต์ ตำบลสานตม และที่บ้านหนองแซง จำนวนเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ประมาณ 30 ราย ในพื้นที่ จากข้อมูลการระบาดเมื่อ 2 ปีก่อน พบการระบาดเป็นจำนวนมาก

ในปีที่ผ่านมา ลดการระบาดลง มีลักษณะ เว้นช่วง ปี เว้น ปี ซึ่งปีนี้กลับมาระบาดอีก เนื่องจากเกษตรกรนำต้นพันธ์จากที่อื่น อาจจะมีการติดแมลงมาด้วยจึงเกิดการระบาด พอพบการระบาดแล้ว วิธีการจัดการ ของแต่ละแปลงไม่เหมือนกันแปลงที่จัดการได้ทันก็สามารถที่จะควบคุมโรค ได้ ควบคุมแมลงระบาดได้

นอกจากแมลงหวี่ขาวแล้วยังพบโรคเน่า เกษตรกรได้บริหารจัดการแปลงโดย พยากรแปลง พบการระบาดก็รีบรายงานสำนักงาน สำนักงานเกษตรอำเภอก็รายงานต่อไปยังอารักษาพืชจังหวัด และไปถึงกรมวิชาการได้มาช่วยกันดูแล ในส่วนนี้เราได้มีการคัดเลือกเกษตรกรแปลงตัวอย่างเพื่อให้มีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง มีการควบคุมการแพร่ระบาด ในปีต่อไป สิ่งสำคัญที่พบจากการใช้สารเคมีแล้ว ได้แนะนำเกษตรกรได้ใช้สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอมาในการควบคุมดิน ถ้าทำให้รากพืชแข็งแรงการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชก็จะน้อยลง

นอกจากนี้ในแมลงหวี่ขาวก็จะแนะนำให้ใช้ในเรื่องสารชีวภัณฑ์ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ เช่นบิวเวอเรีย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของแมลงหวี่ขาว ในปีนี้คาดว่าเราสามารถควบคุมแมลงหวี่ขาวให้ทันการจำหน่ายให้ลูกค้าเพื่อความมั่นใจให้ลูกค้าว่าแมลงหวี่ขาวจะไม่ติดไปที่ต้น และไปถึงบ้านลูกค้าและส่วนราชการที่ซื้อไป เราได้เฝ้าระวังและร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันกำจัด

สำหรับบ้านที่เราลงพื้นที่และเจอ สาเหตุการระบาดหนัก เรามีนโยบายที่จะเข้ามา ในการจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เครือข่าย ศูนย์เครือข่ายจัดการศัตรูพืชชุมชนซึ่งจะมาดูแลในเรื่องการเตรียมดินและการป้องกันกำจัดให้ถูกต้องตามหลักของวิชาการ

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) กล่าวว่า ในส่วนปัญหาเรื่องแมลงหวี่ขาวระบาดในต้นคริสมาสต์ที่อำเภอภูเรือ ทางกรมส่งเสริมการเกษตร อยากแนะเบื้องต้นแก่เกษตรกรผู้ปลูก โรคนี้ป้องกันได้ถ้าเรามีการเตรียมการที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นของการปลูก ตั้งแต่การเตรียมดิน เตรียมกิ่งพันธ์ที่ปลอดโรค และการดูแลรักษาเพื่อให้ต้นพืชทุกอย่างแข็งแรง เมื่อพืชแข็งแรงก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่ง ซึ่งปัญหาแมงหวี่ขาวมีอยู่ทั่วไป ถ้าพืชเราแข็งแรง แมงหวี่ขาวก็จะเข้าทำลายได้น้อยลง การระบาดก็จะไม่มาก แต่เมื่อพบการระบาดแล้วก็จำเป็นต้องใช้ยาในการควบคุม

 

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
ภาพ สนง.เกษตรจังหวัดเลย