Breaking News

เชียงใหม่-รมช.ศธ. คุณหญิงกัลยา เปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2

รมช.ศธ. คุณหญิงกัลยา เปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2(The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022) คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการและชมกิจกรรมต่าง ๆ กว่า 15,000 คน ทั้งในรูปแบบ On Site และผ่านทางระบบ On Line

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2(The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022) โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr. Sun Buna Director of Department of Curriculum Development Ministry of Education Youth and Sport, Kingdom of Cambodia คุณรณพพัณณ์ กปิตถัย ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คุณยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการภาค /สพฐ. / สสวท. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Guest of honor from Cambodia คุณครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงาน ในการนี้ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ “ดารารัศมี” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สะเต็มศึกษา ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญ ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้ง 5 เรื่องข้างต้นให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดิฉันจึงได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแนวคิด โดยการปรับรูปแบบการขับเคลื่อนจาก STEM ให้เป็น STEAM แล้วนำมา บูรณาการใช้ ในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้มากยิ่งขึ้น

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ ได้จัดงานเวทีวิชาการนวัตกรรม สะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้น มีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการด้านสะเต็มศึกษาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาทุกปีนับตั้งแต่มีการริเริ่มนโยบายสะเต็มศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและเครือข่ายความร่วมมือทุกองค์กรมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นถือเป็นการกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาทางวิชาการ ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาขึ้นทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลดังที่จะเห็นว่ามีเครือข่ายนักวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาของประเทศกัมพูชามาร่วมกิจกรรมด้วย

ด้านนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดตั้งเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน จึงได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและต่อยอดการพัฒนาไปในระดับสากล ร่วมกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง

ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ริเริ่มจัดทำโครงการเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 หรือ The 1st National Basic STEM Innovation E-Forum 2021 ขึ้นในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้โรงเรียน ครูและนักเรียนที่สนใจมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิซาการ รวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 หรือ The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022 ขึ้น ในรูปแบบผสมผสานกิจกรรมแบบ On Site และ On Line รวมทั้งยกระดับการจัดกิจกรรมให้มีกิจกรรมในระดับนานาชาติเพิ่มเติมขึ้น ภายใต้แนวคิด 5I Flagship to connecting the World

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และเปิดเวทีสนับสนุนการแสดงความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชาในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมีการบูรณาการกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการร่วม (Co – conference) ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย – กัมพูชา โดยมีคณะผู้บริหาร นักวิชาการและคณะครูจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ของประเทศกัมพูชามาร่วมกิจกรรมด้วย นอกจากนี้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ASEAN Community 2022 ด้วยแนวคิด Think Global Live Local เพื่อส่งสริมให้เถิดการบูรณาการอย่างรอบด้านในงานเวทีวิซาการครั้งนี้อีกด้วย

การจัดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และงบประมาณของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาและกิจกรรมเชิงวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจำนวนหลายกิจกรรม

การแสดงนิทรรศการผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษา การประกวดผลงานครูผู้สอน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักเรียน จำนวนหลายรายการ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและชมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้ง 2 วัน ไม่ต่ำกว่า 15,000 คน ทั้งในรูปแบบ On Site และผ่านทางระบบ On Line ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่