Breaking News

สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย

สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย


วันนี้ 23 สิงหาคม 2565 ที่ ห้องประชุม รร.ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลานายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายที่ 1-19 จำนวน 189 คน ปีงประมาณ พ.ศ.2565 โดย สพฐ.มอบหมายให้ สพป.สงขลาเขต 2

และสพป.และ สพม.ในเครือข่ายที่ 5 เป็นเจ้าภาพ โดยร่วมกับ สพท.ในภาคทุกเขต พร้อมอำนวยการและบริการอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในทุกเขตเป็นหลักประกันโดยมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ความเชื่อมั่น เพื่อเกิดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ถูกต้องเรียบร้อย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุ้มค่างบประมาณ สู่ความสำเร็จ


โดยมีวิทยากร นางสาวปัทมา เทียนเนียม ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.และ นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สนง.ปปช. จังหวัดสงขลา ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติและสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เรียบร้อย ลดความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตต่อไปจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23-25 สิงหาคม นี้

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา