สระบุรี/ชาวบ้านมายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมวอนทบทวนการเลือกตั้งกรรมการชุมชน

สระบุรี/ชาวบ้านมายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมวอนทบทวนการเลือกตั้งกรรมการชุมชน

ที่สระบุรี/ตามที่ได้มีชาวบ้านในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นจำนวนมากพากันเข้าชื่อยื่นข้อเรียกร้องถึงนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ให้มีคำสั่งระงับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ที่เทศบาลเมืองสระบุรีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-31 มี.ค.65 นั้น ชาวบ้านสงสัยส่อว่าจะไม่มีความโปร่งใส และได้พากันมายื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว

กับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรีด้วยนั้น ซึ่งการชุมนุมเรียกร้องของชาวบ้านที่ต้องการให้โอกาสชาวบ้านได้แสดงประชาธิปไตยในการเลือกคนในชุมชนที่จะมาบริหารงานในชุมชนได้เองข้อระเบียบกฏหมายใหม่ทางหน่วยงานมีต้อง ออกมาชี้แจงให้สังคม และชาวบ้านได้ทราบข้อมูลด้วย หรือมีการจัดประชุมชาวบ้านและชี้แจงบอกกล่าวตามข้อเท็จจริงบ้าง


ส่วนกฏระเบียบมหาดไทยที่มีช่องทางไว้ว่า ตามข้อ 4 ที่ขีดเส้นใต้ไว้หากเกิดกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ไปขอทำความตกลงกับ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน เมื่อเรียบร้อยแล้วนำมาประชุมประชาคมกับคนในชุมชนนั้นจนมีข้อตกลงในหมู่คณะแล้วจึงมาสู่การปฎิบัติจริงต่อไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน