เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางม้าลาย

เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางม้าลาย

ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายนพดล คำนึงเนตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม


นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากกรณีหมอกระต่ายที่เกิดอุบติเหตุจากการข้ามทางม้าลายในกรุงเทพมหานคร สะท้อนให้เห็นถึงการไม่รักษากฎระเบียบการจราจร ต้องสูญเสียบุคลากรที่สำคัญไป จึงอยากสิ่งนี้เป็นสิ่งกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนในการที่จะรักษากฎวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ว่ากับบุคคลใดหรือครอบครัวใดก็ตาม และหวังว่าทุกคนจะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งในส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จากนี้จะเข้มงวดในการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจร มีการบังคับใช้กฎหมายและจับกุมอย่างเคร่งครัดทุกกรณี


ด้านนายนพดล คำนึงเนตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม ตามมติคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในการเร่งดำเนินสร้างกระแสการรับรู้สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม โดยนำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมตีเส้นทางข้ามให้ชัดเจน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน ทางร่วม ทางแยก ทางข้าม หรือทางม้าลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหยุดรถให้คนข้ามในทางม้าลาย

มนสิชา คล้ายแก้ว/สนง.ปชส.พช