5 เสือแรงงาน บูรณาการหน่วยงานความมั่นคง ตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.สมุทรสงคราม

5 เสือแรงงาน บูรณาการหน่วยงานความมั่นคง ตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.สมุทรสงคราม


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางอัจฉรา เราจุติธรรม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นายวิชัย จันทร์บุญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ผู้แทน กอ.รมน.จ.สส. ผู้แทนปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565

โดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์น้ำ และกิจการผลิตอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้าง 198 คน เป็นแรงงานไทย 101 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 97 คน ผลการตรวจสถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก และการปฏิบัติที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกันปกป้องเด็ก และสตรี ไม่ให้มีภัยจากการค้ามนุษย์ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)