เพชรบูรณ์ จัดประกวดสุดยอดมะขามหวาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพชรบูรณ์ จัดประกวดสุดยอดมะขามหวาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ที่กองอำนวยการประกวดมะขามหวาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดมะขามหวาน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยมี นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และเกษตรกร เข้าร่วม
สำหรับการประกวดสุดยอดมะขามหวานเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์

รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ให้มีความสม่ำเสมอ ได้มาตรฐานสินค้า ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนให้เกษตรกรตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี การจัดประกวดในครั้งนี้ มีการประกวดมะขามหวานจำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์ขันตี พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง และ พันธุ์อื่นๆ ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามที่สนใจร่วมส่งมะขามคุณภาพดี เข้าประกวด โดยผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละสายพันธุ์จะได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท


และในส่วนของรางวัลชนะเลิศที่จะได้รับถ้วยพระราชทาน คณะกรรมการจะนำมะขามหวานทั้ง 5 สายพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาประกวดอีกรอบ เป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยลงพื้นที่เก็บคะแนนในสวนของแต่ละสายพันธุ์ โดยจะต้องเป็นสวนที่มี การบริหารจัดการสวนสร้างองค์ความรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบสวนมะขาม เผยแพร่ขยายผลให้แก่สาธารณชนได้ และ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จะเป็นพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้ผู้ชนะเลิศสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์แห่งปี 2565 พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท

สนง.ปชส.พช./มนสิชา คล้ายแก้ว