นราธิวาส-งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ รวมพลังครอบครัวไทย รู้รักสามัคคี

นราธิวาส-งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ รวมพลังครอบครัวไทย รู้รักสามัคคี

 

ณ ครัวริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ รวมพลังครอบครัวไทย รู้รักสามัคคี โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา นายอับดุลอาซีซ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส มาให้พรในพิธีในครั้งนี้


โดยมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาค ส่วนในจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรม “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่ง ความรักและสันติภาพ” ให้กับครอบครัว ผู้นำหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดนราธิวาส ภาคเช้าของวันนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม สถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผู้นำชุมชนให้สร้างครอบครัว ต้นแบบ หมู่บ้านต้นแบบ และตำบลต้นแบบให้เกิดขึ้น


ครอบครัวถือเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด เป็นปราการแห่งความมั่นคงของเยาวชน สังคมและประเทศชาติ ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้กำเนิดชีวิต เป็นโรงเรียนแห่งแรกของ ชีวิต ที่บ่มเพาะหัวใจและบุคลิกลักษณะให้คนเรากลายเป็นคนดี มีความกตัญญูกตเวที มี ความซื่อสัตย์สุจริต เรียนรู้ที่จะรักและแบ่งปัน และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น หากสมาชิกใน ครอบครัวได้รับการเลี้ยงดูและปลูกฝังคุณธรรมที่งดงามนี้เป็นอย่างดีจากครอบครัว เมื่อ เขาเติบโตออกไปสู่สังคมก็จะกลายเป็นคนดี ช่วยสร้างสันติสุขและความมั่นคงให้กับสังคม ประเทศชาติ และโลก


ส่วนการจัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” ในวันนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างคุณค่าของการแต่งงานและการฟื้นฟูสถาบันครอบครัว ให้มั่นคงเข้มแข็ง ส่งเสริมความรัก คุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคีและสันติสุขให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติเพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดเครือข่ายครอบครัวรับพรต้นแบบที่เข้มแข็ง ทั้ง ในระดับครอบครัว ในทุกระดับ ชุมชน ร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหาเยาวชน และครอบครัวอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส