ปราจีนบุรี-ภ.จว.ปราจีนบุรีฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

ปราจีนบุรี-ภ.จว.ปราจีนบุรีฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

 


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี พลตำรวจตรี วินัย นุชชา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายบริหารราชการ ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การปฏิบัติงานของตำรวจ ต้องเป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความยุติธรรมที่มีมาตรฐาน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจทุกมิติ เป็นการปฏิบัติการเชิงรุกในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยให้ข้าราชการตำรวจเป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล โดยมีการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขอาชญากรรมให้กับตำบลต่างๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การอบรมประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต้อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,

สถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน, การสื่อสารเพื่อแสวงหาความร่วมมือ และการบริหารเครื่อข่ายประชาชน, การปฏิบัติติงานของตำรวจในยุคปัจจุบัน, การสร้างจิตสำนึกร่วมลดอุบัติเหตุ กฎหมายจราจรขับขี่ปลอดภัย การรณรงค์ อาสาจราจร และช่องทางการแจ้งข้อมูลการกระทำผิด ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการอบรมครั้งนี้มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนหมู่บ้าน ระดับตำบลต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมทั้งสิ้น 500 คน

 

//////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี