สุโขทัย-เปิดเวทีบันทึกความร่วมมือขบวนองค์กรชุมชน

สุโขทัย-เปิดเวทีบันทึกความร่วมมือขบวนองค์กรชุมชน

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ ฯ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายดำรง มโนรถ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นประธานเปิดเวทีบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำไปสู่การวางแผนการทำงานเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีสวัสดิการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกมิติ


บันทึกความร่วมมือการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ เป็นการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการจังหวัดสุโขทัย เครือข่ายองค์กรเอกชน องค์กรชุมชน ในการพัฒนาองค์กรชุมชนต่างๆ สู่การพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็ง และมีสวัสดิการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นชุมชน สร้างการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการของกลุ่มองค์กร และองค์กรชุมชนในจังหวัดสุโขทัย และหน่วยภาคีในจังหวัดสุโขทัย

ในการขับเคลื่อนและสร้างพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม เกิดจากการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุดต่างๆ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเชิงรุกทุกมิติร่วมกันระหว่างจังหวัดและขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยใช้พื้นที่ให้ความสำคัญกับชุมชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศชาติตามลำดับ สร้างเครือข่ายกับประชาชน ให้ความสำคัญกับการประชาชนชุมชนในพื้นที่

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862