ผู้ช่วยปลัดแรงงานเปิดสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงาน กทม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร มุ่งให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านแรงงาน ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีพ

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม Grand Palazzo ชั้น 7 โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมุ่งหวังให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านแรงงานได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีพ

โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานครทุกท่านในการดำเนินการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แต่อย่างไรก็ดีความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงแรงงาน เป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร เมื่อทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในวันนี้จะสามารถนำไปกำกับดูแล และถ่ายทอดให้อาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับภารกิจของอาสาสมัครแรงงานนำผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ ไปพัฒนาการวางแผนการปฏิบัติงานและบูรณาการภารกิจด้านแรงงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครแรงงานของกรุงเทพมหานคร ที่มีความเป็นรูปธรรม บรรลุตามพันธกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการทำงาน อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จะได้รับทราบโครงสร้าง และการบริหารงานอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงาให้อาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร นำไปปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 120 คน