ศิลปาชีพบ้านนาตาด –นาโปร่ง ร่วมกับ ทต.บะยาว ช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่า

ศิลปาชีพบ้านนาตาด –นาโปร่ง ร่วมกับ ทต.บะยาว ช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ป่าชุมชนวัดป่าภูย่านาง บ้านนาโปร่ง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอก บรรจบ วรรณศิริ นายทหารประจำโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด -นาโปร่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ้านนาตาด-นาโปร่ง ร่วมกับเทศบาลตำบลบะยาว , ผู้นำชุมชน สมาชิกโครงการฯ และประชาชนในพื้นที่

ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในฤดูแล้ง และเพื่อเป็นการให้ประชาชนในชุมชนฯ ได้มีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ป่า ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนป่าและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาป่าให้เป็นครัวของชุมชน

ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13