ทัพเรือภาคที่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1

 


วันที่ 1 ก.พ.65 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมไอสนุก รีสิร์ทแอนด์สวีท อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแผนงานและโครงการแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2562 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของหน่วยต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดำเนินการ ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยาระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ทัพเรือภาคที่1
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1