ปทุมธานี-พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีมอบปริญญาบัตรนศ.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563-2564

ปทุมธานี-พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีมอบปริญญาบัตรนศ.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563-2564
*************************

 


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดการเรียนการสอนใน 2 วิทยาเขตและ 1 ศูนย์การศึกษา คือ วิทยาเขต สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี และศูนย์การศึกษาจังหวัดนนทบุรี

โดยปัจจุบันเปิดสอนเปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ใน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัยนานาชาติ รวม 35 หลักสูตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ โดยในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ แบ่งเป็นภาคเช้า จำนวน 736 คน และภาคบ่าย จำนวน 744 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 51 คน ระดับปริญญาโท 117 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 12 คน และระดับปริญญาตรี 1,300 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,480 คน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน