นราธิวาส-วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรม“ส่งมอบพันธุ์เป็ดไข่”ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นแหล่งรู้และเสริมทักษะการเลี้ยงเป็ดไข่แก่เกษตรกรและเยาวชนบ้านสุไหงบาลา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรม “ส่งมอบพันธุ์เป็ดไข่”ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ ปีงบประมาณ 2564 โดยขัดขึ้น ณ บ.สุไหงบาลา ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 


โดยมีเยาวชนและเกษตรกรบ้านสุไหงบาลาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ด้านนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้มีความต้องการบริโภคเนื้อเป็ดและผลิตภัณฑ์จากไข่เป็ด
เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มเยาวชนที่ว่างงานในสถานการณ์
โควิด-19 ได้มีอาชีพและมีรายได้ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริม ทักษะการเลี้ยงเป็ดไข่
และเพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนของเกษตรกรและเยาวชนบ้านสุไหงบาลา” พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์เป็ดไข่แก่เยาวชนและเกษตรกรบ้านสุไหงบาลา จำนวน 170 ตัว พร้อมอาหาร


ด้านนายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกล่าวว่า “วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
และเพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนของเกษตรกรและเยาวชนบ้านสุไหงบาลา” พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์เป็ดไข่แก่เยาวชนและเกษตรกรบ้านสุไหงบาลา จำนวน 170 ตัว พร้อมอาหาร
ด้านนายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกล่าวว่า “วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนของเกษตรกร และที่สำคัญเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมทักษะการเลี้ยงเป็ดไข่ แก่เยาวชนและเกษตรกรบ้านสุไหงบาลา
อย่างไรก็ตามทางวิทยาลัยชุมชนนริวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอด และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนบ้านสุไหงบาลาต่อไป


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส