ปทุมธานี-นายกเทศบาลนครรังสิต จัดพิธีทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิต  (ชมคลิป)

ปทุมธานี-นายกเทศบาลนครรังสิต จัดพิธีทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
****************************

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7_sN7j2Vkkg[/embedyt]

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย นายธนเดช ศรีเพ็ชร์ นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เลขานุการนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่ปรึกษาและเลขานุการกิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครรังสิต สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 456 คน แยกเป็นผู้รับทุนการศึกษาจำนวน 7 คน และรับเงินช่วยเหลือจำนวน 449 คน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 710,800 บาท (เจ็ดแสนหรึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินเพื่อทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ดังนี้


1. มูลนิธิทองพูลหวั่งหลี มอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 363,000 บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
2. บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน มอบทุนการศึกษาเป็นเงิน 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. เทศบาลนครรังสิต มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ เป็นเงิน 308,800 บาท (สามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
โดยกำหนดการให้ความช่วยเหลือนักเรียน คือ
1. ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อคน


2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อคน
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ต่อคน และกำหนดการมอบทุนการศึกษา คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เบิกได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อคน หลักจากนั้น เทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินการจับสลากเพื่อมอบสิ่งของให้กับเด็กและเยาวชนที่มารับทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือด้วย โดยสิ่งของได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน