นราธิวาส-นิเทศศาสตร์ มรย.ดึง นศ.เป็นนักข่าวออนไลน์ สร้างสรรค์การเป็นนักข่าวอย่างน่าสนใจ มีประสิทธิภาพ

นราธิวาส-นิเทศศาสตร์ มรย.ดึง นศ.เป็นนักข่าวออนไลน์ สร้างสรรค์การเป็นนักข่าวอย่างน่าสนใจ มีประสิทธิภาพ

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง นักข่าวออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2565 โดยมีวิทยากร 4 ท่าน ซึ่งเป็นศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย นายอาชิห แวหะยี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา นายอัมรัน แมหะ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) นางปัทมา เนียมบดี และนายสุรพล คลาดแคล้ว นักประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลื่นความรู้ FM 98.50 MHz.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แวอาซีซะห์ ดาหะยี ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม แสดงออก และเกิดความคิดสร้างสรรค์การเป็นนักข่าว สามารถรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ได้ อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ร่วมกินกรรมในครั้งนี้จำนวน 24 คน ณ ห้องนวัตกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส