กาฬสินธุ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเยียวยาสมาชิกรับผลกระทบโควิด  (ชมคลิป)

สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จัดมาตรการเยียวยาสมาชิกได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 หลายมาตรการ ทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ งดส่งเงินต้นตามสัญญา เผยรอบปีที่ 2564 กำไรสุทธิกว่า 529 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TZ3eqAxucFc[/embedyt]

ที่ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ชุดที่ 64 ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยระบุมีกำไรสุทธิ 529,159,051.35 บาท


นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ชุดที่ 64 ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสหกรณ์ เพื่อนำความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดมาสู่มวลสมาชิก ตามวิสัยทัศน์เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง ธำรงด้วยหลักธรรมาภิบาล ประสานประโยชน์เพื่อมวลสมาชิก และตามปรัชญาสหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ บริหารโปร่งใส บริการประทับใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี โดยจากการดำเนินการในรอบปี 2564 มีกำไรสุทธิ 529,159,051.35 บาท ลดลงปี 2563 จำนวน 7,104,195.99 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่สมาชิกสหกรณ์ได้รับความพึงพอใจ เนื่องจากกำไรที่ลดลงเพราะมีการปรับลดดอกเบี้ยและมีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสมาชิกเพิ่มมากขึ้น


นางบุญหนากล่าวอีกว่า ในรอบปี 2563 สหกรณ์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25 สตางค์ และปี 2564 ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงเป็น 0.20 สตางค์ จาก 6.75% เป็น 6.55% ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน คิดเป็นเงิน 14 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสมาชิกเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2563 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 34 ล้านบาทเศษ ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 46 ล้านบาทเศษ เพิ่มจากปีที่แล้วประมาณ 12 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็นเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก เงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ เงินสวัสดิการวันเกิด

และเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ ค่าประกันชีวิตหมู่ เงินทุนการศึกษาบุตร และการให้เงินทุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ
“ยืนยันว่าบริหารจัดการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด สอดคล้องกับ พรบ.สหกรณ์ กฎกระทรวง และระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและสมาชิก ตามแนวทางการทำงานที่ยึดหลักเบญจวิถี คือเทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และให้เกียรติ” นางบุญหนากล่าว


ด้านนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่าเนื่องจากปี 2563 และต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จึงได้มีมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวโดยมีมาตรการดังนี้ 1. มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงและหาแนวทางช่วยเหลือให้สมาชิกให้สามารถกู้ยืมเงินได้ให้มากขึ้น, 2. งดการส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นเวลา 3 เดือนและมีการงดส่งเงินต้นให้กับสมาชิก ที่เดือดร้อนตามระเบียบของสหกรณ์กำหนด
นายสุเนตรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของการติดตามคดีกรณีของชาวลอตเตอรี่คณะกรรมการชุดที่ 53 และ 54

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการสืบทรัพย์และยึดทรัพย์มาไว้ที่บังคับคดีแล้วจำนวนหลายแปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการขายทอดตลาดอยู่ และในปีบัญชี 2565 นี้คณะกรรมการชุดที่ 65 ได้มีแนวทางในการที่จะบริหารจัดการงานของสหกรณ์ของเราให้ขับเคลื่อนงานต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก โดยมีการประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 เขต เพื่อขอความร่วมมือในการหักเงินของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อส่งชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาและเป็นไปตามระเบียบ ซึ่งที่ผ่านมาทางสหกรณ์ได้รับความร่วมมือจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ด้วยดีเสมอมา