สกพอ.เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมผ่านคนทุกช่วงวัยใน อีอีซี พัฒนาเยาวชนอีอีซี สแควร์ สู่การเป็นแกนนำ EEC2 Young Leader Camp 2022

สกพอ.เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมผ่านคนทุกช่วงวัยใน อีอีซี พัฒนาเยาวชนอีอีซี สแควร์ สู่การเป็นแกนนำ EEC2 Young Leader Camp 2022

 

​เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2565 สกพอ. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนจากโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเพื่อ อีอีซี หรือ อีอีซี สแควร์ พัฒนาเยาวชนสู่การเป็นแกนนำ EEC2 Young Leader Camp 2022 เพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเป็น “เยาวชนแกนนำ” ซึ่งจะนำไปสู่การขยายเครือข่ายการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้นำ เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูลและขยายเครือข่ายทั้งประเด็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่อีอีซี อย่างยั่งยืน โดยนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านพื้นที่และชุมชน ได้บรรยายภาพรวมการพัฒนาอีอีซี และการเชื่อมโยงโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ อีอีซี กับพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง

รวมทั้งได้นำเยาวชนศึกษาดูงานการพัฒนาในพื้นที่ ณ ท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด โดยมีนายวีระพงศ์ ด้วงวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด บรรยายให้ความรู้แก่เยาวชน รวมทั้งได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ณ หาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้บริบทและผลการพัฒนาอย่างรอบด้าน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 โรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องการกันแพร่ระบาดของ COVID -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


​สำหรับโครงการ อีอีซี สแควร์ เป็นหนึ่งในโครงการที่ สกพอ. ได้ดำเนินการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ในการพัฒนาอีอีซี ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยนำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอีอีซี และจัดกิจกรรมประกวดโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ส่งกลุ่มเยาวชนในจังหวัดชลบุรี และระยอง เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 โรงเรียน นักเรียน กว่า 100 คน และปี 2565 จะขยายผลไปยังโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ครอบคลุมเยาวชนทั้ง 3 จังหวัด อีอีซี