กาฬสินธุ์-ชื่นชมเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ชื่นชม เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF Kalasin) สร้างชื่อคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2564” โชว์ไอเดียสุดเจ๋งใช้สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ เปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมนำวิถีชีวิตคนในชุมชน..สู่ความยั่งยืน

 


เมื่อวันที่10 ม.ค. 65 เวลา 14.30 น. ที่ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ แสดงความยินดีกับนายจิรภัทร คาดีวี เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.กาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer Kalasin) จากแสนบุญฟาร์ม อ.สมเด็จ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” โดยได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา


โดยโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค (dtac) จัดขึ้น เพื่อเฟ้นหาเกษตรกรที่มีศักยภาพ พร้อมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกษตรกรไทยที่มีแนวความคิด และการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต ทั้งยังสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ให้แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชนโดยรอบ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG)


เวทีคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน ด้วยปณิธานหวังปลุกจิตสำนึกการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนแก่เยาวชนของผู้ก่อตั้ง คือนายบุญชัย เบญจรงคกุล ทั้งนี้ การคัดเลือกมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหา สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ ที่มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำบทเรียนต้นแบบไปประยุกต์และปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลง พึ่งพาตนเองได้ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำอุดมการณ์สำนึกรักบ้านเกิด และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดินของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และองค์กรภาคีในการส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเกษตร ที่สำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบสำนึกรักบ้านเกิดสู่สาธารณชน ให้เกิดการยอมรับและเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและประกอบการเกษตร


ทั้งนี้ นายจิรภัทร คาดีวี เกษตรกรจากแสนบุญฟาร์ม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ วิศวกรหนุ่มผู้ผันตัวมาเป็นเกษตรกร สร้างผลผลิตทางการเกษตร ส่งออกผักสลัด น้ำพริกกุ้งสมุนไพร และกุ้งก้ามกราม ถือเป็นเกษตรกรนักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งใจกลับบ้านเกิดมาทำเกษตรอินทรีย์ ด้วยความมุ่งมั่นให้คนในครอบครัวและชุมชนได้ทานอาหารปลอดสารพิษ จึงนำเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำเกษตร ทั้งการปรุงดิน ทำน้ำหมัก รวมถึงนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโรงเรือนเพาะปลูก ควบคุมระบบน้ำผ่านรีโมต พร้อมอำนวยความสะดวกสบายในโรงเรือน จนได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ได้แก่ ผักสลัด น้ำพริกกุ้งสมุนไพร และกุ้งก้ามกราม อีกทั้งยังพัฒนาฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าศึกษาดูงาน


โอกาสนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ชื่นชมในความสำเร็จพร้อมยกย่องผลงานของนายจิรภัทร คาดีวี เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.กาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer Kalasin) ซึ่งนับได้ว่าเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำบทเรียนไปประยุกต์และปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง สามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และนำพาชุมชนไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง