กาฬสินธุ์ เปิดงานฮักกาฬสินธุ์บูมท่องเที่ยวเข้มมาตรการป้องกันโควิด

กาฬสินธุ์ เปิดงานฮักกาฬสินธุ์บูมท่องเที่ยวเข้มมาตรการป้องกันโควิด

 


จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 18 อำเภอ จัดงานฮักกาฬสินธุ์#2: ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีบ้านฉัน เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP รวมถึงประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยคาดหวังประชาชน นักท่องเที่ยวรู้สึกรักหรือฮักกาฬสินธุ์มากยิ่งขึ้น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีรายได้เพิ่มขึ้น กว่า 2 ล้านบาท


ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “ ฮักกาฬสินธุ์ #2 : ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีบ้านฉัน” โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พันเอกสุรศักดิ์ สำราญบำรุง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 18 อำเภอ ร่วมงาน พร้อมนำผลิตภัณฑ์โอทอปจัดแสดงและจำหน่าย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าจากนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและมุ่งเน้นการสร้างอาชีพ การมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local- Economy) ให้เกิดความเข้มแข็งด้วยการใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ขยายเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน จ.กาฬสินธุ์ จึงกำหนดประเด็นการพัฒนาที่ต้องการยกระดับคุณภาพ และรายได้การท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น


นายทรงพลกล่าวอีกว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบให้รายได้การท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้า OTOP ลดลง ดังนั้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ในรูปแบบ new normal เป็นการวางรากฐานรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการของชุมชนท่องเที่ยวให้มีความรู้ ความชำนาญในการบริการนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นวัตวิถี เช่น ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 18 อำเภอ จัดงาน “ ฮักกาฬสินธุ์ #2 : ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีบ้านฉัน” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2565 เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP รวมถึงประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้มุ่งหวังว่าประชาชน นักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานจะรู้สึกรักหรือฮักกาฬสินธุ์มากยิ่งขึ้น


ด้านนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565, การจัดแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP / Live สด นาทีทอง ลดแลก แจกแถม จากหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีจำนวน 67 หมู่บ้านและกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 34 กลุ่มและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี รวมทั้งสิ้น 103 บูธ, การแสดงศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และ การประกวดทูตนวัตวิถี รุ่นที่ 2 โดยประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุดเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่า สนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คาดหวังว่าในช่วงเวลาจัดงาน 3 วัน จะมีผู้มาซื้อหาสินค้า และเยี่ยมชมสินค้า ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น กว่า 2 ล้านบาท


ขณะที่นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์มีแหล่งท่องเที่ยวและของดีมีคุณค่ามากมาย ซึ่งเมื่อมากาฬสินธุ์จะรู้สึกรักหรือฮักกาฬสินธุ์มากกว่าเดิม สิ่งแรกคือเป็นผ้าไหมแพรวา ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศและทั่วโลก รวมทั้งโปลงลาง เครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และไดโนเสาร์ ที่พิพะภัณฑ์สิรินทร จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวมาร่วมชมและช็อป ในงาน ฮักกาฬสินธุ์ #2 ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีบ้านฉันโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งถือว่างานนี้ เป็นศูนย์รวมสุดยอดของดีของกาฬสินธุ์ทีเดียว