ปทุมธานี “พลังการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อการศึกษาและชุมชน” VRU SHOWCASE x VRU SUSTAINABILITY 2024

ปทุมธานี “พลังการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อการศึกษาและชุมชน” VRU SHOWCASE x VRU SUSTAINABILITY 2024

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน พลังการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่ หัวใจเพื่อการศึกษาและชุมชน” VRU SHOWCASE x VRU SUSTAINABILITY 2024 โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศและพันธกิจที่มีจุดเน้นในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก สร้างเมืองและชุมชน ท้องถิ่น ให้เเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมอบพระราโชบายแก่มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดแสดงแก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

   

ผ่านกิจกรรม “วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืน ประจำปี 2567 (VRU Sustainability 2024)” ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2567 และในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้ถวายรางวัลบุคคลต้นแบบ การพัฒนาอย่างยั่งยืน แด่ พระญาณวิกรม (เจ้าคุณอุเทน สิริสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล “VRU Outstanding Award 2024”, พิธีมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566, การแสดงมินิคอนเสิร์ต “VRU Wind Symphony”, เวทีเสวนาวิชาการ “มหาวิทยาลัยแห่งพลังปัญญาท้องถิ่นกับอนาคตที่ยั่งยืน (VRU Forum 2024: The Empowering Futures: VRU of Local Wisdom and Sustainability)” สำหรับช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

   

และในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยได้จัด พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล, ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานนักศึกษาวิศวกรสังคม Social Engineer Showcase, นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 (VRU Show Case 2024) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่บริการวิชาการและวิชาชีพ สร้างชุมชน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระแก้ว, ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำระดับประเทศ ลำไย ไหทองคำ และวง Getsunova ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน