ชัยภูมิ-สพม.ชัยภูมิ จับมือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พัฒนาคุณภาพครูสู่การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวม

ชัยภูมิ-สพม.ชัยภูมิ จับมือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พัฒนาคุณภาพครูสู่การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวม

 

//เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชย) เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการพัฒนาครูผู้สอนด้านจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา

นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 74 คน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรภายนอกจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ และวิทยากรจาก สพม.ชัยภูมิ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อนวัตกรรม ให้มีเหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท ติดตามการดำเนินงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง โดยมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นเครือข่ายการพัฒนามาให้ความรู้ทั้งภาควิชาการและการปฏิบัติโดยแนะนำให้ครูผู้รับผิดชอบ ลงข้อมูลนักเรียนเพื่อวิเคราะห์บนโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วนำข้อมูลมาสังเคราะห์จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพ เด็กพิการเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ที่สำคัญส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการฝึกอาชีพที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถพึ่งพึ่ตนเองได้ต่อไป
******