พังงา-ติดอาวุธทางปัญญา!! อบจ.พังงา เปิดอบรมภาวะผู้นำสร้างเครือข่ายสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ อสม.ภายใต้ยุคชีวิตวิถีใหม่(New Normal)

พังงา-ติดอาวุธทางปัญญา!! อบจ.พังงา เปิดอบรมภาวะผู้นำสร้างเครือข่ายสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ อสม.ภายใต้ยุคชีวิตวิถีใหม่(New Normal)

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.67 ที่โรงแรมบ่อแสนวิลล่า อ.ทับปุด จ.พังงา นายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพให้ อสม.ในพื้นที่จังหวัดพังงาตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข “ภาวะผู้นำกับการสร้างเครือข่ายสุขภาพ โดยมีผู้เกี่ยวข้องตลอดจน อสม.จาก อ.ตะกั่วป่าและ อสม. อ.คุระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ทั้งนี้ อบจ.พังงา ได้เล็งเห็นความสำคัญ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำชุมชน ให้มีภาวะผู้นำการสร้างเครือข่ายสุขภาพ เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ด้านการดำเนินงานสาธารณสุขภายใต้ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เสริมสร้างให้ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการพฤติกรรมสุขภาพเชิงป้องกัน พัฒนาสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพลังเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

การอบรมตามโครงการฯมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำชุมชนทั้ง 8 อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 1,200 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 300 คน ดังนี้ ​​รุ่นที่ 1 อบรมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมจากอำเภอเมืองพังงา จำนวน 200 คน อำเภอกะปง จำนวน 100 คน
​รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมจากอำเภอท้ายเหมือง จำนวน 150 คน อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 150 คน

 

​รุ่นที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม จากอำเภอตะกั่วป่า จำนวน 200 คน อำเภอคุระบุรี จำนวน 100 คน และ​รุ่นที่ 4 วันที่ 21 มิถุนายน 2567 จากอำเภอทับปุด จำนวน 250 คน อำเภอเกาะยาว จำนวน 50 คน
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมตามโครงการนี้แล้วจะทำให้ อสม.และแกนนำชุมชนทั้ง 1,200 คนสามารถสร้างเครือข่ายสุขภาพเพิ่มขึ้นทำให้ประชาชนได้เข้าใจระบบการดูแลสุขภาพร่วมกันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในเรื่องสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่างๆได้มากขึ้นต่อไป

……………………
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน