ฉะเชิงเทรา-เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตาม และประเมินการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค SCAFFOLDING

ฉะเชิงเทรา-เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตาม และประเมินการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค SCAFFOLDING

 

วันนี้ 18 มิ.ย.67 ที่ โรงเรียนวัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค SCAFFOLDING พร้อมด้วยนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่านเขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้ท่านพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โดยสนับสนุนการสอนเสริมของครูประจำชั้น (ไม่ซ้ำซ้อนกับช่วงเวลาการสอนปกติของครูประจำชั้น) ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่อ่านภาษาไทยไม่ออกและ เขียนไม่ได้ ตระหนักรู้ในการรักการอ่านและเขียนภาษาไทย เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย

ในวันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามให้กำลังใจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวัดเขาดิน มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 194 คน มีจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย(อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้) ปกติทั่วไปที่อ่านเขียนไม่ได้ จำนวน 16 คน ขอฝากให้คณะครู ครูช่วยสอนเสริมนักเรียน ได้รวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูลการฝึกอบรมการใช้คู่มือ Scaffolding จากที่เคยได้อบรมมา และเมื่อเด็กได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา ถ้ามีการจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องหรือจัดกิจกรรมแบบครั้งเดียวจบ ขอให้ติดตามผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ร่วมด้วย

 

#ฉะเชิงเทรา