พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการประกอบพิธีตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณสระสองห้อง ภายในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลกให้รับผิดชอบในการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบสระสองห้องและจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำท่าน้ำ, สะพานทางเดินลงสระสองห้อง, ทางเดินรอบสระสองห้อง ฯลฯ โดยกำหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้องในวันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 14.49 น. พร้อมทั้งจัดเตรียมเต็นท์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมการประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลตำบลอรัญญิก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

ทั้งนี้สำหรับความสำคัญของ “สระสองห้อง” นั้น สันนิษฐานว่าเป็นสระที่อยู่ในบริเวณพระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยและเป็นสระน้ำมีประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับองค์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ มาเป็นเวลายาวนานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น ซึ่งปรากฏในหลักฐานในจารึกและเอกสารที่กล่าวถึงบรรพกษัตริย์ที่ประทับมาแต่สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักฐานที่ปรากฏได้เคยใช้ “สระสองห้อง” ประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณีจำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันที่ 5 พฤษภาคม 2493,

 

ครั้งที่ 2 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 4 ธันวาคม 2530 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2530, ครั้งที่ 3 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 4 ธันวาคม 2542 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2542 , ครั้งที่ 4 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550, ครั้งที่ 5 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันที่ 6 เมษายน 2562.

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก