เพชรบูรณ์ – ประชุมการจัดงานประเพณีสืบสานแห่เทียนพรรษา ชนแดน – วังโป่งประจำปี 2567 ครั้งที่ 23

เพชรบูรณ์ – ประชุมการจัดงานประเพณีสืบสานแห่เทียนพรรษา ชนแดน – วังโป่งประจำปี 2567 ครั้งที่ 23

 


ที่ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดงขุย นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน นายพิทยา ดวงพัตรา นายอำเภอวังโป่ง ร่วมกับนายวรโชติ สุคนธ์ขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขต 4 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง ได้เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณีสืบสานแห่เทียนพรรษา ชนแดน-วังโป่ง ประจำปี 2567 ครั้งที่ 23 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเพื่อให้ประชาชนในอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่งรวมถึงอำเภอข้างเคียงได้มีส่วนร่วมในการสืบสานแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ได้มีการจัดการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานประเพณีสืบสานแห่เทียนพรรษา การวางแผนการจัดงานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประกวดต้นเทียนพรรษา ทั้งนี้นายวรโชติ สุคนธ์ขจรกล่าวว่าจะเชิญ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรม การแห่เทียนพรรษา และในครั้งนี้จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มจากนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทในครั้งนี้ด้วย และภายในงานยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ Youtube จากทีมงาน New inkjet chondean ด้วย

 

มนตรี นรดี ภาพข่าว