ปทุมธานี จัดอบรมโครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้นำภัยใกล้ตัว PM 2.5

ปทุมธานี จัดอบรมโครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้นำภัยใกล้ตัว PM 2.5

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี โดยนักศึกษา ภาคพิเศษรุ่นที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้นำภัยใกล้ตัว PM 2.5  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะ สงวนสิน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณลดา กันต์โฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนุช สิปิยารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จริยะพันธุ์, นางสาวจุฑาทิพย์ ชมใจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี (วิทยากร) และผู้นำชุมชนจำนวน 30 ท่าน

   

ส่วนภายในงาน นายสมจิตร แก้วพร้อม นักศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 2 ได้เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมสัมมนา ต่อจากนั้นนางสาวจุฑาทิพย์ ชมใจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่น PM 2.5  และวิธีการป้องกันและลดผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก

   

ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชนของตนเองอย่างถูกวิธี เสริมสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือในการจัดการปัญหา PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2-5293914 หรือ 064-9584951 huso.vru.ac.th

 

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน