สมาคมชาวจังหวัดชุมพร จัดประชุมกรรมการสมาคม ครั้งที่ 3/2567

สมาคมชาวจังหวัดชุมพร จัดประชุมกรรมการสมาคม ครั้งที่ 3/2567

วันนี้8 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. สมาคมชาวจังหวัดชุมพร จัดประชุมกรรมการสมาคม ครั้งที่ 3/2567 ผู้มาประชุมประกอบด้วย
1 พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร
2 นายวิขิต ดิลกวิลาศ อุปนายกคนที่ 1
3 รศ.ดร.บุญยิน จินาจิ้น อุปนายกคนที่ 2
4 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ อุปนายกคนที่ 4
5 นายบัญชา ตฤษณาภราดร กรรมการ
6 นายชอบ รสมาลา กรรมการและนายทะเบียน
7 นางอาภัสรา นามถาวร กรรมการและเหรัญญิก
8 นายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ
และมีสมาชิกร่วมประชุมด้วย 1 คน คือนางสาวพนัตตา อัจจิมากุล
การประชุมดำเนินการไปตามระเบียบวาระ มีเรื่องที่สำคัญคือ การจัดทำหนังสือครบ 50 ปี สมาคมชาวจังหวัดชุมพร และเรื่องการจัดงานครบ 50 ปี สำหรับการจัดงานจะจัดปลายปีนี้ โดยจะกำหนดวันที่แน่นอนในคราวประชุมครั้งที่ 4 ในเดือนสิงหาคม 2567 ส่วนเรื่องเพื่อพิจราณา นายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ ได้นำร่าง นโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ชมรมชาวชุมพรทุกอำเภอ มาให้ที่ประชุมร่วมกันพิจาณา และที่ประชุมมีมติให้กรรมการบางส่วนมาประชุมย่อยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ นายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้แจ้งบอกบุญเพื่อสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร อุทิศให้ พระราชภาวนาวชิรมงคล วิ.(หลวงพ่อตุด) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมถาวร อำเภอทุ่งตะโก จนถึงเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 มีผู้ร่วมทำบุญ 31 ราย เป็นเงิน จำนวน 29,100 บาท และเมื่อเช้านี้อีก 2 ราย (ยังไม่ได้ลงบัญชี) จึงขอบอกบุญมายังผู้ร่วมประชุมได้รับทราบและทำบุญร่วมกัน จะรอผู้ร่วมบุญจนถึงวันที่ 9 นี้ และจะสรุปส่งวัดธรรมถาวรในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ในภาพ รศ.ดร.บุญยิน จินาจิ้น อุปนายกคนที่ 2 มอบเงิน 5,000 บาท สบทบทุนสร้างตึกสงฆ์ดังกล่าวรวมเงินได้ทั้งหมด 40,000 บาทโดยนายลือชัย มณีศรี เป็นผู้รับมอบ