ปทุมธานี จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปทุมธานี จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้น ตัดหญ้า

เก็บกวาดขยะบริเวณเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงมีความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน