เชียงใหม่-วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เชียงใหม่-วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพันธ์ ผดุงเกียรติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ของ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โดยมี ดร. กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และนักเรียน นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพันธ์ ผดุงเกียรติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวว่า พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีอันดีงาม ประจำชาติไทย ที่แสดงให้เห็นถึง ลักษณะนิสัย และ จิตใจของคนในชาติ เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีอุปการคุณ การศึกษาเล่าเรียนวิชาสาขาใดๆก็ตาม จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีครูเป็นผู้ให้การอบรม แนะนำ สั่งสอน ครูจึงเป็น ผู้มีพระคุณต่อเรา รองลงมาจากบิดามารดา ขจัดซึ่งอวิชชา จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา พึงระลึกนึกถึงคำสวดบูชาครู และคำปฏิญาณตน ที่ได้กล่าวไว้ ในวันนี้ให้มั่นคง

นาฏดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์-ดนตรีพื้นบ้าน เป็นมรดกส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ศักดิ์ศรี ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นเครื่องหมายที่บ่งชี้และแสดงออกถึง ความเป็นชาติ ที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ศิลปวัฒนธรรมมี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนามนุษย์ เพราะศิลปะทำให้เกิดความสุนทรียภาพในการ ดำรงชีวิต เกิดพฤติกรรมที่อ่อนโยน สุขุมเยือกเย็น รักษาความสวยงาม และความมีระเบียบ เรียบร้อย อันจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขขึ้นได้ในสังคม ในขณะเดียวกันความเข้าใจในเรื่องราว ต่างๆ ทางวัฒนธรรมของตนเองนั้น ทำให้มนุษย์มีศักดิ์ศรี มีความรัก ความภาคภูมิใจในเพื่อน มนุษย์และสังคม ทำให้สังคมเป็นปึกแผ่น มีความเป็นเอกภาพ

เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาของชาติ จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ คหบดี ประชาชนโดยทั่วไป สำหรับครู อาจารย์ ผู้ให้การอบรมแนะนำสั่งสอน ต้องปรับปรุงพัฒนาตนเอง หมั่นศึกษา ใฝ่หาความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ ให้ก้าวทันโลก ทันสมัย และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

ดังนั้น จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จงมีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นผู้แทนเยาวชนคนในชาติ ทำหน้าที่เป็นทายาทของบรรพบุรุษ อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกของชาติ ให้ดารงคงอยู่ยั่งยืนสืบต่อไป

ดร. กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ปัจจุบันมีอายุครบการก่อตั้ง 54 ปี จัดการศึกษาตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2562 และ ปรับปรุงพุทธศักราช 2567 และหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และปรับปรุงพุทธศักราช 2567 รับนักเรียนที่จบ การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนใน 9 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์โขน นาฏศิลป์ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย ดนตรีสากล คีตศิลป์สากล นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ และ ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือระดับปริญญาตรี จัดการศึกษา 1หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษา ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ซึ่งมี 2สาขา คือ สาขานาฏศิลป์ศึกษา และสาขา ดนตรีศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 524 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 69 คน

ผลการดำเนินงานใน ปีการศึกษา2566 วิทยาลัยฯได้ผลิต นักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน40 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จำนวน 54 คน และระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขานาฏศิลป์ศึกษา จานวน 33 คน และ สาขาดนตรีศึกษา จำนวน10 คน รวมนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 137 คน ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยฯ ได้จัดการแสดงและ การบรรเลง ให้แก่ หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณี อันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่น ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษา เล่าเรียนมา และมีความมั่นใจในคำว่า“ ศิษย์มีครู ”

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2567 มีบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนกิจการของวิทยาลัยฯ โดยได้บริจาคทุนทรัพย์ สำหรับเป็นทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 84 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 628,562 บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสองบาท) ซึ่งคณะกรรมการ วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาด แคลนทุนทรัพย์ จำนวน 99 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 528,400 บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาท)

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพันธ์ ผดุงเกียรติ ประธานในพิธี ได้มอบรางวัลแด่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ รางวัลและเกียรติบัตรแก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567จำนวน 99 ทุน และกล่าวให้โอวาท และข้อคิดแก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่