ร้อยเอ๋ด…วราวุธ ศิลปะอาชา รมว.พม. ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบาง ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ

ร้อยเอ๋ด…วราวุธ ศิลปะอาชา รมว.พม. ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบาง ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ

 

 

วันนี้(25 พฤษภาคม 2567 ) เวลา 13.30 น. นาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดตรวจติดตามศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง โดยมี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 ร้อยเอ็ด ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมติดตาม ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

โดยมีการเยี่ยมชมการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศ เยาวชนลดขยะ รวมถึงร่วมร้องเพลงกับน้องๆ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้ประชำชนได้รับสิทธิและสวัสดิการจากรัฐที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางที่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายที่ 1 คนพิการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ “เตาอบสมุนไพรตายาย” ณ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด และรายที่ 2 “สองตายาย ไร้ที่พึ่ง” บริเวณชุมชนพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น การพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมในชุมชน การส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ ตามโครงการ เมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการ ทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่สังคมอุดมสุข ต่อไป

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689