ผบ.ทร / รอง ผอ.ศรชล. เปิดอาคาร ศรชล.ภาค 1 และประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 1/2567

ผบ.ทร / รอง ผอ.ศรชล. เปิดอาคาร ศรชล.ภาค 1 และประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 24พ.ค.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) เป็นผู้แทนประกอบพิธีเปิดอาคาร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ณ อาคารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ตามที่ ศรชล. ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคาร ศรชล.ภาค 1 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 แล้วเสร็จและส่งมอบอาคารให้ ศรชล.ภาค 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 670 วัน

 

อาคารแห่งนี้ มีชั้นใต้ดิน และ ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 4 ถูกออกแบบให้มีห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ห้องแถลงข่าว ห้องศูนย์ยุทธการ ที่สามารถใช้งานในการอำนวยการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เฝ้าติดตามสถานการณ์ในทะเล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อจากนั้น ผบ.ทร. /รอง ผอ.ศรชล.ได้เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 1/2567 2567 ณ ห้องประชุมอาคาร ศรชล.ภาค 1
โดยก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ได้ประชุม Senior Officials Meeting: SOM โดยเรียนเชิญผู้บริหาร ศรชล.ทั้ง 7 หน่วยงาน หารือในประเด็นที่สำคัญในระดับผู้บริหาร ศรชล. ได้แก่

 

 

การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ Big Data ตามนโยบาย ผอ.ศรชล. ในการการขับเคลื่อนการบูรณการฐานข้อมูลความมั่นคงทางทะเลไปสู่การเป็นองค์กร Maritime Data Driven Joint Inter-Agency Task Forces เพื่อให้ ศรชล. และหน่วยงานทางทะเล มีกลไกตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness : MDA) ในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศแบบ One Marine Chart เกิดความสมบูรณ์ โดยจัดทำในรูปแบบ One Marine Chart มาตราส่วนแผนที่ 1 ต่อ 50,000 ซึ่งจะทำให้หน่วยงานทางทะเลที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมระหว่างหน่วยงานหลักใน ศรชล. ในการสร้างความตระหนักรู้ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นหุ้นส่วนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (Maritime National Interest Strategic Partnership)

 

จากนั้น ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. ได้เริ่มการประชุมกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 1/ โดยสรุปเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานที่สําคัญและร่างคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2568 เครื่องหมายราชการ ศรชล. การจัดทําแผนที่ แบ่งเขตจังหวัดทางทะเล เพื่อใช้ราชการภายในหน่วยงาน ศรชล. การจัดทํา MOU เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ศรชล. กับ กรมสรรพสามิต การตรวจรับเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง การเตรียมการสําหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม ASEAN Coast Guard Forum ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การลงนาม MOU ระหว่าง ศรชล. กับหน่วยยามฝั่งเวียดนาม ในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล

 

ก่อนปิดการประชุม ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานอีกที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ศรชล. ในมิติต่าง ๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามความมุ่งหมายดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645