นราธิวาส – หน่อยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรอฯจัดเจ้าหน้าที่ชุดเสริมความเข้าใจ ร่วมบุรณาการเพื่อประสิทธิภาพในทะเล

นราธิวาส – หน่อยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรอฯจัดเจ้าหน้าที่ชุดเสริมความเข้าใจ ร่วมบุรณาการเพื่อประสิทธิภาพในทะเล

 

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ / หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.) จัดเจ้าหน้าที่ชุดเสริมสร้างความเข้าใจ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ชสจ.ฉก.นย.ทร.) ร่วมบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพในทะเล พื้นที่ทะเลเขตอำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดย นาวาเอก กาจ บุญวิทยา รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส (ศรชล.จว.นราธิวาส) ได้บูรณาการร่วมกับ ตำรวจน้ำนราธิวาส หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล

สำนักงานทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ปัตตานี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานราธิวาส สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ศุลกากรนราธิวาส จัดหางานนราธิวาส ดำเนินการร่วมกันตรวจสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ตรวจยาเสพติด ตรวจแรงงานบนเรือประมงและความเรียบร้อยตัวเรือรวมทั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือลูกเรือของเรือประมง ซึ่งเป็นการตรวจโดยละเอียด ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ รน.531 เรือตรวจประมงทะเล 226 และเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 204 ร่วมบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพทางทะเล โดยในวันนี้ได้ตรวจเรือประมง จำนวน 5 ลำ ผลการปฏิบัติ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานภายในสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยเป็นหน่วยราชการในรูปแบบเฉพาะ มีลักษณะเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานจาก 7 หน่วยงานหลัก คือ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

โดยปัจจุบัน ศรชล. นับเป็นหน่วยงานหลักและเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลและรับผิดชอบการดำเนินการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ในเขตทางทะเลที่มีลักษณะที่หลากหลาย และประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย รวมทั้งสิทธิหน้าที่อื่นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีอยู่อย่างมากมายในด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 
กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ทหารเรือ กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ ราชนาวีที่ปลายด้ามขวาน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัยป ระชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง นาวิกโยธิน ที่นี่ชายแดนใต้ ทหารพรานนาวิกโยธิน นักรบชุดดำ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส