คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

จังหวัดขอนแก่น  เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของภาคอีสานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาด้วยศักยภาพอันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยชั้นนำใจกลางอีสาน มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับความต้องการของตลาดงาน โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ที่เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า เป้าหมายของคณะคือสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต เรามีวิสัยทัศน์ในการเป็น “สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล” โดยมีเป้าหมายของวิสัยทัศน์คือ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และ 1 ใน 20 ของอาเซียนภายในปี 2567

คณะเรามีความทันสมัยและมีคุณภาพ มีทางเลือกหลากหลายให้กับนักศึกษาที่สนใจเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ เรามีการเรียนการสอนแบบเน้นผลลัพธ์จากการเรียนรู้ Outcomebased Education ที่ต้องการให้นักศึกษาทำได้จริง ไม่ได้มีเพียงความรู้ แต่ต้องมีความเข้าใจแล้วและมีทักษะ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ คณาจารย์ของเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ มีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพ

นอกจานี้ยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอนสองระบบทั้งออนไลน์และออนไซต์ มีเครื่องมือในการสอนทันสมัย มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง มีProduction house ให้นักศึกษาสามารถผลิตสื่อได้ ห้องปฏิบัติการทางด้าน Hospitality ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ห้องปฏิบัติการทางด้านธุรกิจบริการ ห้องอาหารและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการทางด้านงานแม่บ้าน และมีโรงแรมบายาสิตา ที่มาสนับสนุนการเรียนการสอน

รวมถึงมีห้องสมุดประจำคณะ พร้อมซอฟต์แวร์ในการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Amos, Grammarlyรวมทั้งฐานข้อมูลจากทั่วโลก เช่น Thomson Reuters หรือฐานข้อมูลางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว มูลค่ากว่าหลักล้านบาท

นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในจังหวัดขอนแก่น ในภาคอีสานและทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรามีเครือข่ายทางการศึกษากว่า 200 ที่ไว้รองรับนักศึกษาในการทำกิจกรรม ศึกษาดูงานหรือฝึกงาน หรือเชิญบุคลากรจากหน่วยงานนั้นมาให้ความรู้

หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาไทย
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ กลุ่มเรียนภาษาไทย
6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล
8) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด
9) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
10) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เลือกเรียนที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่ประตูสู่โอกาส คว้าความสำเร็จในดินแดนแห่งศักยภาพ พร้อมสร้างอนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน ใจกลางภาคอีสาน

สนใจเข้าศึกษาต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th หรือ ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 0897111619, 043202401 ต่อ 48008, 48009 (ภายในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 16.30 น.)