รร.บ้านวังสายทอง สตูล รับการสนับสนุนจาก อสมท สตูล ชวนผู้สนใจสนับสนุนร่วมทริป Mcot ทำดี@วังสายทอง ขนน้ำใจสู่น้องมันนิอ่าน ออกเขียนได้ ถึงทับ

รร.บ้านวังสายทอง สตูล รับการสนับสนุนจาก อสมท สตูล ชวนผู้สนใจสนับสนุนร่วมทริป Mcot ทำดี@วังสายทอง ขนน้ำใจสู่น้องมันนิอ่าน ออกเขียนได้ ถึงทับ

 

นายภูวนาถ แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสายทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า ในปีการศึกษานี้น้องๆมันนิได้ลงทะเบียนสมัครเรียนร่วม30 คน จากปีที่ผ่านมามีน้องมันนิเข้าเรียนชั้น ปี.1และชั้น ปี.2 รวมจำนวน 8 คน ซึ่งกลุ่มมันนิและชุมชน ภาคีเครือข่ายได้สนับสนุนการศึกษาประชากรมันนิ เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยในปีการศึกษานี้มีน้องๆมันนิสมัครเข้าเรียน จำนวน ร่วม 30 คนทั้งนี้จากความเชื่อมั่น ไว้ใจของผู้ปกครองในรั้วโรงเรียนมีความอบอุ่น ปลอดภัย ครูและนักเรียนทุกคนร่วมเป็นมิตรไม่มีแบ่งแยกวัฒนธรรมวิถีชีวิต การเป็นเรียนรู้ สามารถสู่การการเปลี่ยนแปลงเข้าวิถีชุมชน
และร่วมกันพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เรียนดี มีความสุขเป็นอย่างดี

การจัดการเรียนการสอนไม่ห่วงเนื่องจากนักเรียนมันนิได้รับเรียนรู้จากครูอาสาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรียนรู้ในชั้นเรียน ค่อนข้างมั่นใจนักเรียนมันนิ ชาติพันธุ์พื้นเมืองดังกล่าวจะเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้อย่างดี
ขณะที่ นานปฏิพล อัยราชธนารักษ์ รักษาการนายสถานีวิทยุ อสมท ตรัง รักษาการนายสถานีวิทยุ อสมท สตูล ชวนผู้สนใจสนับสนุนร่วมทริป Mcot ทำดี@วังสายทอง อำเภอละงู

จังหวัดสตูล ร่วมกันทำความดี ขนกำลังใจ จับมือหนุนการศึกษา สอนอ่าน- เขียนน้องๆมันนิ แบบเรียน สื่อการสอน ของเล่นการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกการอ่านออกเขียนได้ กไก่-ฮนกฮูก สอนการสื่ การเล่นต่างๆ ให้น้องๆพัฒนาต่อไป
พร้อมกันนั้นคณะเข้ามอบอุปกรณ์การสนับสนุนการเรียนแก่น้องนักเรียนบ้านวังสายทองเพื่อหนุนการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ครอบครอง ทุกคนได้เรียนเท่าเทียม

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา