ชลบุรี-สมเด็จธงชัย สมโภชใหญ่ ‘พระแท่นวัชรอาสน์’ จำลอง และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชลบุรี-สมเด็จธงชัย สมโภชใหญ่ ‘พระแท่นวัชรอาสน์’ จำลอง และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อเวลา08.30น.(10พ.ค.2567) ที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จัดพิธีสมโภช‘พระแท่นวัชรอาสน์’ จำลอง ในวันที่10-12 พ.ค.2567 ถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ตลอด 3 วันของงานสมโภชพระสมโภชพระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง ในช่วงเช้า

 

วันนี้ มีดร.ฉวีวรรณ คำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริหารกลุ่มฉวีวรรณกรุ๊ป เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพิธีบวงสรวง และประกอบพิธีปะกำช้างตามประเพณีโบราณ โดยขบวนช้างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน3เชือกและใช้น้ำนมรดต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามประเพณีโบราณ และยังประกอบพิธีบวงสรวงหลวงพ่อทวด หลังจากนั้นนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตราหารเพล ซึ่งได้มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ซึ่งพธีสมโภชน์ยังจะมีขึ้นอีก2วันในวันที่11-12พ.ค.นี้

 

สำหรับประวัติ พระแท่นวัชรอาสน์ หมายถึง พระแท่น, ที่ประทับนั่งของพระ มหาบุรุษ ผู้ทรงมีใจเข้มแข็ง ประดุจเพชรฯ คืออนุสรณ์ถึงที่ประทับ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงปู ลาดหญ้า ค้า 8 กำ ที่ได้รับ จากนายโสตถิยะ มาปูลาดโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ และได้ประทับตรัสรู้ตามพุทธประวัติในพระพุทธศาสนา ซึ่ง พระเจ้าอโศกมหาราช ที่เกิดความศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เสด็จมา นมัสการสถานที่ตรัสรู้ จึงได้ให้ พระเถรานุเถระได้ช่วยบอกว่า ตรงไหนคือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ และตรงไหนที่ปฏิบัติธรรม และได้ทรงให้สร้างพระแท่นวัชรอาสน์ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ ทำให้ได้รู้หลักฐาน เช่น พระถังซัมจั๋งได้ศึกษาพระธรรมที่นาลันทา ก่อนอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับสู่ดินแดนจีน ก็ได้เดินทางไปตามร่องรอยของเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

 

สำหรับพระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง นี้ สร้างมาจากหินทรายสีชมพู มีน้ำหนัก 2 ตัน มีรูปแบบเช่นเดียวกับพระแท่นวัชรอาสน์ของจริงที่ประดิษฐานที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยใช้ช่างในการสร้าง แกะสลัก มาจากตระกูลเดียวกับช่างที่จัดสร้างพระแท่นวัชรอาสน์ของจริง ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ให้สร้างขึ้นประดิษฐานยังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 200 ปี โดยจากการตรวจสอบข้อมูลยังไม่พบว่าเคยมีการสร้างพระแท่นวัชรอาสน์จำลอง มาก่อน ดังนั้นพระแท่นวัชรอาสน์ที่ประดิษฐานที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จึงเป็นการจัดสร้างขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า 2,400 ปี “การอัญเชิญพระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาประดิษฐานที่บริเวณต้นปรมัตถสิริมหาโพธิ์ ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ครังนี้

 

ไม่ได้ต้องการสร้างเพื่อให้เห็นว่า เหมือน แต่ต้องการให้ชาวพุทธระลึกถึงกรรมฐาน และปริศนาธรรมที่พระแท่นวัชรอาสน์ซึ่งคนที่มีสติปัญญาจะได้มองเห็นสิ่งเหล่านั้น และจากการสืบค้น ยังไม่พบว่า เคยมีการจัดสร้าง จำลองขึ้นมาใหม่ คาดว่า จะเป็นชิ้นแรกที่จัดสร้างและอัญเชิญเข้ามาในประเทศไทย ถือเป็นมหามงคล ที่ได้จัดสร้างพระแท่น วัชรอาสน์ จำลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางมีพระราชกรณียกิจด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่อง และตรัสว่า จะทำอย่างไรให้พระสงฆ์เรียนบาลี และเข้าถึงพระไตรปิฎก ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง ดังนั้น พระแท่นวัชรอาสน์ จำลองที่จัดสร้างครั้งนี้ ก็ได้สื่อถึงหลักธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่ได้มาสักการะบูชา ขอเชิญชวน ประชาชนมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่พระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง เป็นการมาขอพรเพื่อความสำเร็จของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ”