ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เข้าร่วมโครงการ สร้างเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เข้าร่วมโครงการ สร้างเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล

 


โดยการจัดอบรมความรู้ในด้าน การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเล การช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล และอบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้กับประชาชนชาวประมง ในวันที่ ๒๒-๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗
ณ. โรงเรียนแทศบาลวัดปากน้ำระยอง สำนักเทศบาลตำบลพลา และสำนักงานเทศบาลปากน้ำประแส ใน จ.ระยอง

ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้สนับสนุนวิทยากร จำนวน ๔ นาย คือ
๑. น.อ.ณัฐศักดิ์ วรจริญศรี
๒. น.ต.หญิง วิเวียน คำฮอง
๓. พ.จ.อ. ไกรสร แหลมจริง
๔. พ.จ.อ. วันชนะ เกตุชัย


เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลและการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเล
เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล และเพื่อให้ประชาชนประมงระยอง สามารถดูแลตนเองได้เบื้องต้นและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม