กระบี่-ประปากระบี่ยังวิกฤต คงใช้แผนจ่ายน้ำสลับวันในสัปดาห์นี้ คาดการณ์ฝนมาเติมปริมาณน้ำต้นเดือนพฤษภา พร้อมวางแผนรองรับภัยแล้งปี 68

กระบี่-ประปากระบี่ยังวิกฤต คงใช้แผนจ่ายน้ำสลับวันในสัปดาห์นี้ คาดการณ์ฝนมาเติมปริมาณน้ำต้นเดือนพฤษภา พร้อมวางแผนรองรับภัยแล้งปี 68

 

29 เมษายน 2567
นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เปิดเผยแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตและจ่ายน้ำในพื้นที่การประปา ว่า ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่มีพื้นที่ให้บริการใน อ.เมือง อ.เหนือคลอง อ.เขาพนม ที่มีผู้รับบริการ 34,505 ราย เฉพาะสถานีผลิตน้ำตลาดเก่า มีกำลังการผลิต 1,600 ลบ.ม/ชม พื้นที่จ่ายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ ตำบลกระบี่ใหญ่ ตำบลกระบี่น้อย ตำบลไสไทย ตำบลทับปริก ตำบลคลองประสงค์ ตำบลอ่าวนาง และ อ.เหนือคลอง รวม 28,102 ราย

ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา คือ คลองกระบี่ใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักของสถานีผลิตน้ำตลาดเก่า (แม่ข่าย) ประสบปัญหาภัยแล้ง ทาง กปภ.สาขากระบี่ จึงประกาศลดแรงดันจ่ายน้ำเป็นเวลาตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำดิบในคลองกระบี่ใหญ่มีไม่เพียงพอ และต้องใช้สระทับปริก(แหล่งน้ำสำรอง) ซึ่งมีความจุ 600,000 ลบ.ม.มาเสริมการผลิต แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้ผลิตจ่ายน้ำในสภาวะฝนทิ้งช่วงที่ยาวนานขึ้น ปัจจุบัน (25 เม.ย. 67) เหลือปริมาณน้ำประมาณ 170,000 ลบ.ม. เท่านั้น ซึ่งหากใช้น้ำก็จะใช้ได้ไม่เกิน 5 วัน จึงยังมีความจำเป็นในการใช้แผนจ่ายน้ำสลับวันต่อไป เพื่อรอฝนที่จะมาเติมเต็มจากการคาดการณ์ของกรมอุตุว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจะมีฝนเข้ามาในช่วงแรก นอกจากนี้ยังมีปัญหากำลังผลิตไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองกระบี่ ซึ่งปัจจุบัน กปภ.สาขากระบี่ มีกำลังผลิตรวม 1,650 ลบ.ม./ชม. ในขณะที่ปัจจุบันมีอัตราส่วนผลิตน้ำจริงสูงสุดเท่ากับ 115.58 % ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เศษฐกิจ (ต.อ่าวนาง)

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ทาง กปภ.สาขากระบี่ ได้กำหนดแผนทั้งเร่งด่วนในปี 2568 แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว ไว้ ดังนี้ โดยแผนเร่งด่วนเพื่อรองรับภัยแล้งปี 2568 จะมีการเช่าระบบผลิตแบบ Mobile Plant
ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งบริเวณคลองสน ม.4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ,ขนาด 150 ลบ.ม/ชม. ติดตั้งบริเวณคลองอินทนิล ม.6 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ,ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งบริเวณสระคลองหวายเล็ก ม.7 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และขอรับน้ำดิบจากชลประทานบริเวณตำบลกระบี่น้อย เติมคลองกระบี่ใหญ่ (ไม่เกิน 9,600 ลบ.ม./วัน) เพื่อเตรียมน้ำดิบในการสำรองน้ำในระบบการผลิตน้ำประปาให้มีปริมาณมากขึ้นกว่าปีนี้

ส่วนแผนระยะกลาง 1.จะมีการก่อสร้าง สถานีผลิต-จ่ายน้ำหนองทะเล ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ วงเงินงบประมาณ 174.167 ล้นบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2568 เพื่อแก้ปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอและลดการใช้น้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสภาวะภัยแล้ง และ 2. จะมีการวางท่อน้ำดิบความยาวประมาณ 22 กม. จากอ่างเก็บน้ำคลองแห้งมายังสถานีผลิตน้ำตลาดเก่า ( แยกระบบสูบกลับออกไปก่อน) เพื่อให้สถานีผลิตน้ำตลาดเก่า ใช้น้ำจากอ่างคลองแห้งแก้ปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึงในปีต่อๆไป โดยมีวงเงินงบประมาณ 395.144 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสำรวจออกแบบคาดว่าจะขอรับจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) ในปีงบประมาณ 2569 ต่อไป

และแผนระยะยาว กปก กระบี่ มีแผนรองรับการขยายตัวของจังหวัดกระบี่ โดยตั้งโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ระยะที่ 1 งบประมาณ 638.118 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในแผนของฝ่ายแผนงานโครงการ กปภ. เพื่อแก้ปัญหากำลังการผลิตและปริมาณแหล่งน้ำสำรองไม่เพียงพอ โครงการวางท่อน้ำดิบความยาวประมาณ 22 กม จากอ่างเก็บน้ำคลองแห้งมายังสถานีผลิตน้ำตลาดเก่า พร้อมระบบสูบกลับ ,ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 750 ลบ.ม./ชม. ที่สถานีผลิตน้ำตลาดเก่า และก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 6,000 ลบ ม. ที่สถานีจ่ายน้ำนครธรรม …

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน