ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประชุมกรมการจังหวัดเดือนเมษายน 2567 ติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประชุมกรมการจังหวัดเดือนเมษายน 2567 ติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล

 

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.67 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2567 (ครั้งที่ 4/2567) โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ยังเน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุม กวดขันสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั้งจากการเผาในที่โล่งแจ้ง ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยรวมถือว่าปทุมธานีอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

นอกจากนี้ จังหวัดปทุมธานี ยังเตรียมดำเนินการเรื่องการรักษาความสะอาดในพื้นที่ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน เริ่มกิจกรรม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ สวนเทพปทุม พร้อมกับอีกทั้ง 7 อำเภอ การเตรียมจัดกิจกรรมบรรพชา 73 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม ณ วัดสรธรรมาราม การจัดงานกาชาด ของดีเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567 เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ การพัฒนาสินค้า รวมไปถึง การประชาสัมพันธ์ Soft power ของจังหวัดปทุมธานี และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุมได้มี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 การมอบโล่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองเสือ ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 และการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการที่ได้รับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี2566 จำนวน 4 ราย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน