กาฬสินธุ์-พม.จ.กาฬสินธุ์เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

พม.จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรี และวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น”

วันที่ 26 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (25 เม.ย.) ที่ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรี และวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น

นางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรี และวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุน และร่วมกับภาษีเครือข่ายจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี ชุมชน และสังคม เนื่องในวันสตรีสากล

 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานด้านสตรี เพื่อทบทวนปัญหาและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้แทนสตรี จ.กาฬสินธุ์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้นแบบ จำนวน 6 แห่ง และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 53 คน

นางศิริกรกล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรี และวันสตรีสากล ประกอบด้วยการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ของชุมชนกลุ่มแม่บ้านสตรีในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ การเสวนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรี และวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น”

ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางประกอบการจัดทำร่างมติเป็นข้อเสนอของสมัชชาสตรีและครอบครัว ในการกำหนดแผนงาน กลไกการขับเคลื่อนงานด้านสติและครอบครัวให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป