กาฬสินธุ์-อบจ.กาฬสินธุ์เร่งผลักดันศูนย์โฮมสุขลดภาระบุคลากรทางการแพทย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมพัฒนาศักยภาพ “หมอโฮมสุข” ภายใต้โครงการ โฮมสุข โฮมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ให้การให้บริการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแบ่งเบาภาระบุคลาการทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน

 


ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ “หมอโฮมสุข” ภายใต้โครงการ โฮมสุข โฮมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 51 แห่ง เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ อบจ.กาฬสินธุ์ ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้จ้างบุคลากรทางการแพทย์ หรือหมอโฮมสุข รพ.สต.แห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ เสริมทักษะความรู้ในการบริการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้าน ติดสังคม ผู้พิการที่จำเป็นที่จะต้องมีได้รับการฟื้นฟูสารรถภาพและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ในรายที่ญาติหรือผู้ดูแลขาดศักยภาพ รวมทั้งการติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนในการให้ความรู้ เพื่อเป็นการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกมลาไสย โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลเขาวง และ รพ.สต.ในสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์ สิ่งสำคัญเพื่อให้หมอโฮมสุข สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ อบจ.กาฬสินธุ์ได้ดำเนินโครงการนี้ ที่เป็นต้นแบบด้านการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำแนวคิดหมอโฮมสุข ไปต่อยอดให้เกิดกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงในระดับประเทศโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับศูนย์โฮมสุขเป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของ อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ต้องการต่อยอดในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้สุขภาพประชาชนในท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขใกล้บ้าน รวมไปถึงรัฐสวัสดิการที่จะเป็นในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ภายใต้ภารกิจของหมอโฮมสุข โดยมี รพ.สต.ที่ย้ายเข้ามาในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสิ้น 51 แห่งด้วยกัน จึงจะได้ผลักดันโครงการนี้อย่างเต็มที่

“โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นำแนวคิดหมอโฮมสุขไปต่อยอดให้เกิดกระบวนการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในระดับประเทศ ประโยชน์ทั้งหมดจะส่งผลให้สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หรือกลุ่มญาติผู้ป่วยที่ไม่มีศักยภาพในการดูแล เราจึงเข้ามาเติมเต็ม แก้ไขปัญหาในการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขในระยะที่จำเป็นและเร่งด่วน โดยจัดงบประมาณอนุมัติให้จัดจ้างหมอโฮมสุข เพื่อสนับสนุนให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พร้อมทั้ง รพ.สต.ในสังกัดทุกแห่ง สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบุคลากรทางแพทย์ที่มีผู้ป่วยแออัดที่โรงพยาบาล ในด้านแรกเราจะเข้าไปดูแลในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการที่จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงทั้งระบบการรักษาต่อไป” นางเฉลิมขวัญกล่าว