นครนายก – วัดอุดมธานี จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นครนายก – วัดอุดมธานี จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธี บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ให้การต้อนรับ พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเข้าบรรพสามเณรภาคฤดูร้อน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งให้นักเรียนและเยาวชนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัยเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป ในการบรรพชาครั้งนี้ได้มีนักเรียน และเยาวชน สนใจเข้าร่วมในกิจกรรม จำนวน 86 คน โดยในพิธีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ให้ศีล

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฯ และประธานสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า สมาคม สโมสรมูลนิธิ องค์กรต่างๆทุกภาคส่วน ในจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันขลิบผมผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 86 คน และปลงผมเปลี่ยนชุดนาค เพื่อบรรพชาในวันรุ่งขึ้น 22 เมษายน 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดอุดมธานี พระรามหลวง ต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก