พังงา-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก ตลาดนัดแก้หนี้ ตามนโยบายรัฐบาล และกิจกรรมสร้างเมืองตะกั่วป่ามั่นคงปลอดภัยโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พังงา-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก ตลาดนัดแก้หนี้ ตามนโยบายรัฐบาล และกิจกรรมสร้างเมืองตะกั่วป่ามั่นคงปลอดภัยโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่19 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสมทบทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดิน และ นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก ตลาดนัดแก้หนี้ พร้อมด้วย นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ สส.พลังประชารัฐเขต2 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2567 อำเภอตะกั่วป่า ได้กำหนดวาระการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการขับเคลื่อนงานในวาระของพื้นที่ที่สำคัญไว้ 7 กิจกรรม ภายใต้ชื่อ โครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ตะกั่วป่า ขยายผลสู่อำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มั่งคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต กิจกรรมการสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากตลาดนัดแก้หนี้ กิจกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ ตะโกลาสู่ตะกั่วป่า กิจกรรมสร้างเมืองตะกั่วป่ามั่นคงและปลอดภัย กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามระบบไทยคิวเอ็มและทีพี Maps กิจกรรมส่งเสริมประเพณีประจำถิ่น กิจกรรมจิตอาสาสาธารณะพัฒนาตะกั่วป่า


สำหรับวันนี้เป็นการขับเคลื่อนใน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล เปตอง แชร์บอล ทุกวันพฤหัสบดี และกิจกรรมการสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากตลาดนัดแก้หนี้ ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกหนี้ที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้มีตลาดหรือพื้นที่เพื่อหารายได้โดยสุจริต สามารถแก้ปัญหาหนี้ในระยะยาวต่อไป ซึ่งอำเภอตะกั่วป่ามีประชาชนลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 69 ราย มูลหนี้ 4,553,300 บาท ดำเนินการไกล่เกลี่ยสำเร็จ 21 ราย จำหน่ายเรื่องเนื่องจากไม่สามารถติดต่อข้อมูลเจ้าหนี้ลูกหนี้ได้ และเจ้าหนี้ลูกหนี้ไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย อีก 46 ราย


และกิจกรรมสร้างเมืองตะกั่วป่ามั่นคงปลอดภัย เป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดินและโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มีการจัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง 51 กองทุน และการจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอตะกั่วป่า ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศทั้ง 7 ชมรม ผ่านโครงการชกมวยไทยหารายได้สมทบกองทุน ทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอตะกั่วป่า ณ เวทีมวย Khaolak Boxing Stadium ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทั้งนี้เพื่อความอยู่ดี กินดี ของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา