ปทุมธานี เตรียมจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

ปทุมธานี เตรียมจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

 

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.67 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมปิยลาภ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยในการประชุมคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ชองจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2567 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการออกแบบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ โดยประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดไว้ และให้ทุกจังหวัดประสานดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยอาจพิจารณาใช้โครงสร้างของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เดิมที่มีอยู่ โอกาสนี้ จังหวัดปทุมธานี เห็นชอบในการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ของ อบจ.ปทุมธานี ทม.ลาดสวาย ทต.หลักหก ทต.บางขะแยง และทต.เชียงรากใหญ่ โดยเห็นว่าพื้นที่ก่อสร้าง มีความเหมาะสม สมพระเกียรติ และเป็นไปตามแบบแปลน ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน