วชช.สตูลมองไกลจัดการศึกษาบูรณาการ เครดิตแบงค์ กับการทำงาน (WIL) สาขาการท่องเที่ยว และบริการ แก่ นร.ชาติพันธุ์ อูรักลาโว้ย ต่อยอด อนุปริญญาตรี จบครบปีครึ่ง

วชช.สตูลมองไกลจัดการศึกษาบูรณาการ เครดิตแบงค์ กับการทำงาน (WIL) สาขาการท่องเที่ยว และบริการ แก่ นร.ชาติพันธุ์ อูรักลาโว้ย ต่อยอด อนุปริญญาตรี จบครบปีครึ่ง

 

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.วรรณดี สุทธาพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สร้างการรับรู้ กลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล สร้างการรับรู้เพื่อวางแผนเปิดหน่วยจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา เรียนสะสมหน่วยกิตแบบเครดิตแบงค์ และรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน (WIL) สาขาการท่องเที่ยวและบริการ (ด้านการสื่อสาร) โดยเน้นการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษามีความสำคัญแก่ประชากรวัยเรียนสมัครใจในระดับอุดมศึกษา ที่จะอำนวยความสะดวก บริการแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 27 คน สามารถเรียนรวมกับแผนการศึกษาดังกล่าวเมื่อจบการศึกษามัธยมปลายเข้าเรียนต่อระดับอนุปริญญาในระยะเวลาสั้น 1ปีครึ่ง สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร


โดย ดร.วรรณดี กล่าวว่า ลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ววช.สตูลพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้กับประชากรในพื้นที่อย่างเต็มหลากหลายรูปแบบ และโดยเฉพาะการจัดการศึกษาแก่ประชากรในพื้นที่ดังกล่าวที่มุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาให้เท่าเทียมเพื่อสามารถใช้ความรู้มาพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพในระดับสูงขึ้นจากลูกจ้าง การบริการ สู่ระดับผู้บริหาร ในพื้นที่ เพื่อใช้การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในพื้นที่ให้สามารถมีการศึกษาเสมอภาคอย่างมีคุณภาพสร้างความเป็นมนุษยชาติเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและพลโลก

โดยจะลงนามความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ เร็วๆนี้
อย่างไรก็ตาม การการศึกษาจังหวัดสตูลขยับการใช้การศึกษาให้เข้าถึงการเรียนรู้มากขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตประชากรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้
สอดรับนโยบายพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา