สมุทรปราการ-“เทศบาลแพรกษา” มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ กว่า 1,000 คน

สมุทรปราการ-“เทศบาลแพรกษา” มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ กว่า 1,000 คน

บริเวณอาคาร ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดโครงการมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษา ประกอบไปด้วย การให้ความช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวนกว่า 1,000 ราย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง ยังมีการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมารับมอบถุงยังชีพในวันนี้ อาทิ ก๋วยเตี๋ยว น้ำดื่ม ขนมครก ลูกชิ้นทอด และเต้าหู้ทอด รวมถึงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ


ซึ่งกิจกรรมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปรากร และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมในกิจกรรมครั้งนี้


​​ โดยนางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวว่า ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังคงมีสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับที่ผ่านมาสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้ประชากรในประเทศประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เกิดภาวะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ และมีความใกล้ชิดกับประชาชนในเขตพื้นที่มากที่สุด ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือไว้ในหลายๆ ด้าน


โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมาก เทศบาลตำบลแพรกษา ได้ให้ความสำคัญถึงปัญหาของผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นในครั้งนี้ เพื่อมีวัตถุประสงค์ต้องการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัว อีกทั้งต้องการให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


โดยทางเทศบาลตำบลแพรกษาได้ประกาศรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้ว จำนวนกว่า 1,000 ราย สำหรับการช่วยเหลือนั้นจะเป็นถุงยังชีพมูลค่าไม่เกิน 500 บาท/ราย


อีกทั้ง ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลแพรกษาได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งดำเนินการสร้างเสร็จไปแล้ว 90 % หากสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะเป็นเทศบาลแห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อให้พี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการชุมชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจำหน่ายภายในศูนย์ OTOP แห่งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้เทศบาลตำบลแพรกษาจะมุ่งมั่น ส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนแก้ไขความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นตามลำดับต่อไป

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน