ปทุมธานี บำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 11

ปทุมธานี บำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 11

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.45 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ที่ 11 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร (อารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยเมื่อมาถึง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เข้าไปยังมณฑป รอยพระพุทธบาท ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป จากนั้นเข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระประธานภายในพระอุโบสถ และเข้าในตำหนักชินวร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อย ที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

โดยมีพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์) ตานะทินโน วัดประยูรธรรมาราม เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนพกร กล่ำทวี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี พ.อ.อัครฉันท์ วงศ์หาริมาตย์ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 11 พ.ต.อ.ตระกูล เกียวประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ (ต้นราชสกุลชมพูนุท)

ประสูติแต่หม่อมปุ่น ชมพูนุท ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2402 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื่อปีพุทธศักราช 2464 สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2480 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงอุปการะการก่อสร้างวัดมะขามใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายจนแล้วเสร็จ และเสด็จมาประทับแรม ณ วัดมะขามใต้ เป็นประจำ เมื่อหม่อมมารดาถึงแก่กรรม ได้โปรดให้เชิญอังคารมาบรรจุไว้ ณ มณฑปพระพุทธบาท ต่อมาเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ขนานนามวัดเป็นพระอนุสรณ์ว่าวัดชินวราราม และยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อ พ.ศ.2481 เป็นพระอารามหลวงแห่งแรก ของจังหวัดปทุมธานี เจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมปฏิปทาไม่บกพร่อง

มีพระอัธยาศัยเยือกเย็นสุภาพ ไม่เคยมีผู้ใดเคยเห็นพระอาการกริ้วโกรธหรือมีรับสั่งผรุสวาทรุนแรงแม้แต่ครั้งเดียว ทรงพระสุขุมคัมภีรภาพในการบริหารกิจการพระศาสนา ด้วยความมั่นคงในหลักการตามพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ นอกจากนั้นยังทรงอุปการกิจสาธารณูปการไว้เป็นอันมาก เช่น ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิธสืบต่อจากเจ้าอาวาสยุคที่ 1, ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดมะขามใต้ (วัดชินวราราม) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จังหวัดปทุมธานี นอกจากนั้น ทรงสร้างโรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่จะมาทอดผ้าบังสุกุลอุทิศแด่หม่อมปุ่น ชมพูนุท ณ อยุธยา ณ มณฑปพระพุทธบาท และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ณ วัดชินวรารามวรวิหาร เป็นประจำทุกปี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน