ขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสตรีดีเด่น ด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสตรีดีเด่น ด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประจำปี 2567


กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสตรีดีเด่น ด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเนื่องในวันสตรีสากล จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทสื่อมวลชน ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย ประเภทสื่อสารมวลชน รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สื่อออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ได้กำหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัล แก่สตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิดเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่นในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2567 จำนวน 16 สาขา 74 รางวัล โดยสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทุกรางวัล ต้องมีคุณสมบัติเรื่องบทบาทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการคุ้มครอง สิทธิสตรีหรือการพัฒนาศักยภาพสตรีเป็นแนวทางหลักในการพิจารณาคัดเลือก


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเริ่มส่งผลงานด้านสื่อมวลชน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร : ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๓-๒๕ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๖๑๗

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม